ตารางสรุป มาตรฐาน HA,JCI และ NFPA

มาตรฐาน รายละเอียด
Hospital Accreditation (HA)
 • เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการสุขภาพทั้งในระดับโรงพยาบาลและในภาพรวม
 • มีจุดมุ่งหมายที่ต้องการสร้างระบบคุณภาพเพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า
 • ให้ความสำคัญกับการประเมินตนเองเพื่อให้เห็นจุดอ่อนแล้วนำไปสู่การพัฒนา
 • การป้องกันความเสี่ยง การดูแลโครงสร้างกายภาพและความปลอดภัย การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
 • การวางแผนดูแลรักษาสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายการติดตามเฝ้าระวังดูอาการเปลี่ยนแปลง
 • แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยบนพื้นฐานของความรู้ที่ทันสมัย
 • การทำงานเป็นทีมและการประสานงานระหว่างวิชาชีพ และระหว่างหน่วยงานต่างๆโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
การควบคุมความเที่ยงของทักษะ ของแพทย์พยาบาลต้องอาศัยการฝึกอบรมและการทบทวนตรวจสอบในกลุ่มเพื่อนร่วมวิชาชีพ

The Joint Commission International (JCI)

 • ระบุตัวผู้ป่วยถูกต้อง (ถูกคน) เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องและถูกคน
 • บุคลากรในทีมดูแลผู้ป่วยจะต้องมีการสื่อสารระหว่างกันที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการสื่อสารข้อมูลการรักษาพยาบาล
 • ผู้ป่วยจะได้รับการดูแล และเฝ้าระวังหากมีการใช้ยาที่ต้องระมัดระวังสูง
 • ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดที่ถูตำแหน่ง ถูกหัตถการ ถูกคน
 • ผู้ป่วยจะปลอดภัยจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรในทีมดูแลผู้ป่วย ญาติ และผู้ที่มาเยี่ยมผู้ป่วย  ล้างมืออย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการนำเชื้อโรคไปสู่ผู้ป่วย
ผู้ป่วยจะได้รับการประเมินความเสียงต่อการพลัดตกหกล้มและได้รับการเฝ้าระวังในทุกจุดบริการ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายของผู้ป่วยจากภาวะพลัดตกหกล้มในโรงพยาบาล
National Fire Protection Association (NFPA)
 • มาตรฐานป้องกันอัคคีภัย โดยเริ่มต้นที่โครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม
 • อาคารต้องมีเส้นทางหนีไฟ  และทางหนีไฟต้องเป็นพื้นที่ว่างภายในขนาดเพียงพอที่จะรองรับการอพยพ หรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 • มีการจัดเก็บวัสดุที่ติดไฟไว้ในที่ปลอดภัย
มีระบบเตือนภัย และอุปกรณ์ตรวจจับควัน  สัญญาณเตือนเมื่อเกิดอัคคีภัย
Visitors: 37,805