สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม

   

Primary encloser คือ สภาพแวดล้อมที่อยู่ใกล้ชิดกับตัวสัตว์มีผลต่อตัวสัตว์โดยตรง เช่น บริเวณพื้นที่ภายในกรง

          

         

                                                                                     

                                                                                         การเลี้ยงสัตว์อาจเปลี่ยนแปลงตามปัจจัย

                      - การผสมพันธุ์                             - การตั้งครรภ์                                    - การแยกเก็บตัวอย่าง                                                          - การจัดกลุ่มการทดลอง                 - การบริบาลสัตว์                                -  วัตถุประสงค์เฉพาะของการทดลอง                                                                                                                                

                                                                                                   

                                                                          ความต้องการพื้นที่ของสัตว์

                                               - เพื่อสร้างอาณาเขต

                                               - เพื่อกิจกรรมประจำ การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย

                                               - เพื่อพื้นที่การหาอาหาร

                                               - เพื่อการขจัดของเสีย

                                                  

Visitors: 44,034