เสียงและแสงสว่าง


เสียง

แหล่งกำเนิดเสียงต่างๆ

- คน                              - สัตว์ทดลอง (สัตว์ต่างชนิด, สัตว์ที่ไได้รับบาดเจ็บ)                     - การทำงาน                         - เครื่องมือวิทยาศาสตร์       - เครื่องจักร เครื่องปรับอากาศ                                                - สัญญาณเตือนภัย

                                                                                                                        ช่วงความยาวคลื่นที่สัตว์แต่ละชนิดสามารถได้ยิน


แสงสว่าง


- สัตว์ทดลอง เป็นสัตว์ที่ใช้ชีวิตในเวลากลางคืน ปรับตัวให้มองเห็นในที่มืดได้ แสงที่สว่างเกินไปสามารถทำอันตรายต่อดวงตาสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ที่มีลักษณะ albino

- ความเข้มแสงที่เหมาะสม 350 - 400 lux

- ช่วงเวลาของแสง 12/12 ชั่วโมงต่อวัน

   - ผลต่อสรีรวิทยาของร่างกาย

   - ผลต่อระบบสืบพันธุ์

Visitors: 44,034