อากาศและการถ่ายเทอากาศ

 

ปริมาณอากาศ

- อากาศมีความสำคัญมากกว่าน้ำและอาหาร

- เป็นปัจจัยที่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อตัวสัตว์ได้อย่างรวดเร็ว

- การเลี้ยงสัตว์ทดลองต้องคำนึงถึง ปริมาณอากาศ และคุณภาพอากาศ

 

คุณภาพอากาศ

- การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากภายนอก

- การกระจายของโรคระหว่างห้องเลี้ยงสัตว์

- ควบคุมอุณหภูมิ

- ปริมาณออกซิเจนสูง คาร์บอนไดออกไซด์หรือแอมโมเนียต่ำ

    

 

การถ่ายเทอากาศ

 

Guideline - 10 - 15 air change/hr

 

 

Effect of air velocity on food consumption of hairless mice at constant Ta (22 ±1ºc)

 

 

แก๊สปนเปื้อนในอากาศ


                                          จุลพยาธิสภาพของหลอดลมในหนุที่ได้รับแอมโมเนีย

 

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดแอมโมเนีย


Visitors: 44,032