สถานที่เลี้ยงสัตว์ทดลอง


สถานที่เลี้ยงสัตว์ทดลอง


 

อาคารเปิด เป็นการเลี้ยงในสภาพแวดล้อมเดียวกับธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงสัตว์และการป้องกันการติดเชื้อ

อาคารปิด สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์ทดลอง


Animal housing system

- อนามัยเข้ม

- ปลอดเชื้อจำเพาะ

- ปลอดเชื้อสมบูรณ์

Visitors: 43,112